REGULAMINY

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.zireldro.pl

  • ZIR ELDRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Przemysłowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z siedzibą w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889864, NIP 6263042097, REGON 388500176, kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł jest administratorem danych osobowych swoich pracowników oraz administratorem danych klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.
  • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, wszelką korespondencję należy kierować na adres pocztowy siedziby spółki, bądź  na adres e-mail: biuro@zireldro.pl
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów ZIR ELDRO oraz użytkowników systemów informatycznych.
  • Przetwarzane przez ZIR ELDRO dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie ZIR ELDRO podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane ZIR ELDRO przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez ZIR ELDRO nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez ZIR ELDRO podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania, zgodne z ideą Smart City.

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania, zgodne z ideą Smart City.